Fortrolighed

Firmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget fra klienten eller om klienten fortroligt. I øvrigt forpligter firmaet sig til at overholde den til enhver tid gældende tavshedspligt for advokater.

Firmaet vil som udgangspunkt kommunikere pr. e-mail. E-mails fra firmaet sendes som sikker-mail, ligesom mails til firmaet kan sendes og modtages på e-mailadressen: sikkermail@advokathoejbjerg.dk

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Firmaet har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til skriftligt materiale, som firmaet leverer til klienter i forbindelse med sager. Klienter har alene ret til at benytte materialet til det aftalte formål.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Firmaet er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Firmaet er ansvarsforsikret i Codan.

Firmaets ansvar, herunder for partnere og medarbejdere, er dog begrænset til et beløb på maksimalt DKK 2,5 mio. pr. advokat pr. forsikringsår.

Firmaet kan endvidere ikke gøres ansvarlig for dag- eller konventionalbodskrav, som klienter måtte ifalde over for tredjemand. Firmaet påtager sig intet ansvar over for tredjemand, som er en følge af klienters anvendelse af materiale eller rådgivning ydet af firmaet.

Firmaet, herunder partnere og medarbejdere, er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herun-der driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Firmaet, herunder partnere og medarbejdere, hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som fir-maet har henvist til (herunder udenlandske advokat-forbindelser), ligesom firmaet, herunder partnere og medarbejdere, ikke hæfter for fejl begået af underleverandører, som efter aftale med klienter er overladt løsningen af dele af opgaven.

ÆNDRINGER OG FORTOLKNING

Disse forretningsbetingelser kan ændres af firmaet uden varsel og er gældende for nye sager, der påbegyn-des efter ændringen.

Ved forståelsen af disse betingelser skal alle aspekter af en transaktion eller et forretningsforhold forstås som ét forhold, uagtet det involverer flere juridiske personer, der er associeret med klienten, og uagtet om disse juridiske personer faktureres separat. Tilsvarende skal alle juridiske personer, der er associeret med klienten, samlet betragtes som én klient i relation til disse betingelser.

LOVVALG OG VÆRNETING

Firmaets rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret (eksklusiv eventuelle lovvalgs-regler).

Enhver tvist, som måtte opstå mellem firmaet og klienten, kan alene indbringes for de danske domstole.

I tilfælde af utilfredshed med firmaets rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan klienten til enhver tid kontakte den ansvarlige partner. Firmaet er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advo-katsamfundet. Klienten kan indbringe klager over rådgivningen og det beregnede salær for Advokatrådet/ Advokatnævnet.

De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

   

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.