Familiehandler

FAMILIEHANDLER

En familiehandel er typisk en overdragelse af fast ejendom mellem forældre og børn, hvor der i overdragelsen ligger et gaveelement. Der kan være store fordele ved at overdrage fx et sommerhus til næste generation, men det er vigtigt at søge juridisk rådgivning, så man sikrer, at overdragelsen sker på korrekt vis og inden for lovgivningens rammer.

En fast ejendom skal som udgangspunkt overdrages til den reelle handelspris, men myndighederne accepterer p.t., at fast ejendom overdrages inden for den nære familie til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Det gælder, hvis der ikke foreligger særlige omstændigheder. Da de offentlige ejendomsvurderinger typisk er lavere end den reelle handelspris, vil man med dette udgangspunkt kunne overdrage ejendommen billigt. Forskellen mellem den reelle handelsværdi og overdragelsessummen er en lovlig gave, som der ikke skal betales afgifter af.

Familieoverdragelsen kan kombineres med gaver, således at der i forbindelsen med overdragelsen afdrages en del af købesummen med et gavebeløb. Der er nemlig mulighed for, at forældrene hvert år afgiftsfrit kan give deres børn gaver. Beløbsgrænsen kr. 65.700 pr. forældre i 2019.

Betaling af resten af købesummen kan ske ved udstedelse af et rente – og afdragsfrit gældsbrev – et såkaldt familielån. Dette gældsbrev kan afvikles med årlige afgiftsfrie gaver, hvis forældrene ønsker dette. Man vil således i fremtiden kunne overføre værdier til sine børn uden afgift.

Det er vigtigt, at der foretages grundige beregninger, så man kan vurdere fordelene ved gennemførelsen af en familiehandel. Advokatfirmaet Højbjerg bistår med disse beregninger.

Folketinget har nu vedtaget et nyt ejendomsvurderingssystem, som i højere grad skal afspejle de reelle handelspriser.

Der sker også ændring i reglerne for værdiansættelse af ejendomme ved overdragelse inden for familien. Forventningen er, at overdragelse inden for familien skal kunne ske til den seneste offentlige (nye) vurdering +/- 20 %.

Hvis du går med overvejelser om inden for den nærmest fremtid at overdrage fast ejendom til dine børn, og du har en forventning om en markant stigning i værdien ved den nye offentlige vurdering, bør det overvejes, om generationsskiftet skal tage udgangspunkt i de nuværende vurderinger.

Overdrager du fx et sommerhus til flere af dine børn, er det en god ide at oprette en samejeoverenskomst, der regulerer samejet mellem børnene. En samejeoverenskomst regulerer bl.a. hvorledes brugsretten til sommerhuset fordeles, hvorvidt de enkelte ejere må sælge eller pantsætte deres andel af ejendommen uden tilladelse fra de øvrige ejere, og hvad der skal ske, hvis en af ejerne ønsker at udtræde af samejet. Desuden bør der tages højde for skilsmisse og død.

Har du flere børn, men overdrager du fx kun sommerhuset til et af børnene, men du ønsker at dine børn skal ligestilles, bør du overveje at begunstige de øvrige børn i et testamente eller overdrage tilsvarende værdier til dem i levende live.

Advokatfirmaet Højbjerg rådgiver hele vejen i forbindelse med generationsskiftet, og bistår med udfærdigelsen af de relevante dokumenter samt tinglysningsmæssige ekseditioner. Kontakt os for en uforpligtende snak på tlf. 70114300 eller via kontaktsformularen her på hjemmesiden.

 

SKILSMISSESKØDE

I forbindelse med en skilsmisse eller separation er der ofte en af ægtefællerne, der skal overtage huset, og der skal i den forbindelse udarbejdes et skilsmisseskøde. Vi hjælper selvfølgelig gerne med alle aftaler omkring skilsmissen, men hvis I kun har behov for bistand til udarbejdelse af en overdragelsesaftale på ejendommen og tinglysning af skødet, bistår vi gerne hermed - uanset, hvor du bor i landet. Kontakt os for en uforpligtende snak på tlf. 70114300 eller via kontaktsformularen her på hjemmesiden.

 

OVERDRAGELSE AF BOLIG MELLEM UGIFTE SAMLEVENDE

Hvis I begge bor i huset, men kun den ene af jer er ejer, bør konsekvenserne af dette ejerskab overvejes grundigt. Der kan være flere gode grunde til at ændre ejerforholdet, således at I begge bliver ejer at ejendommen. Hvis I begge skal være ejere af ejendommen, skal de nærmere vilkår herfor aftales, og det nye ejerskab skal tinglyses på ejendommen.

Hvis I ejer en fast ejendom sammen, og den ene af jer, skal overtage den andens halvpart i forbindelse med en samlivsophævelse, skal vilkårene herfor aftales nærmere, og det nye ejerforhold skal tinglyses på ejendommen.

Advokatfirmaet Høbjerg rådgiver og bistår jer med al papirarbejde. Kontakt os for en uforpligtende snak på tlf. 70114300 eller via kontaktsformularen her på hjemmesiden.

 

ARVEUDLÆGNINGSSKØDE

Hvis du har arvet en ejendom, skal der udarbejdes et arveudlægsskøde, der skal tinglyses på ejendommen. Advokatfirmaet Højbjerg bistår gerne med hele arvesagen, men hvis du kun har behov for hjælp til overdragelsen af ejendommen, bistår vi gerne hermed. Kontakt os for en uforpligtende snak på tlf. 70114300 eller via kontaktsformularen her på hjemmesiden.

Få tryghed omkring  familiehandlen - Det er vigtigt, at der er orden i sagerne.

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.