Forretningsbetingelser

Advokatfirmaet Højbjerg ApS’ forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som firmaet leverer til klienten, medmindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelserne gælder for op-gaver, der overlades firmaet den 1. februar 2014 eller senere.

OPGAVENS OMFANG OG UDFØRELSE

For hver opgave aftales omfanget af den juridiske bistand og andre ydelser mellem firmaet og klienten.

Den juridiske bistand vil blive udført i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater og anden relevant lovgivning.

Advokatfirmaet er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor i det i loven fastsatte omfang indhente og opbevare identitets oplysninger om klienter.

Alle sagsakter vil blive opbevaret på firmaets arkiv i mindst 5 år fra sagens afslutning. Opbevaring kan være i elektronisk form. Alle originaldokumenter udleveres til klienten ved en sags afslutning.

 

HONORAR OG FAKTURERING

Firmaet fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder under hensyntagen til, om der er udført arbejde uden for normal arbejdstid og arbejde af særligt hastende karakter, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af firmaets ydelser, det med opgavens udførelse forbundne ansvar, sagens kompleksitet, graden af den specialist-viden, der er anvendt i sagen og det opnåede resultat.

Opgaverelaterede udlæg og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter, forplejning, gebyrer, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af klienten ud over honoraret.

Klienten vil efter anmodning få et overslag over honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil de timepriser, der tages udgangspunkt i, kunne oplyses, og klien-ten vil løbende kunne få oplyst det samlede antal anvendte timer. I forbrugerforhold vil klienten modtage oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes, i overensstemmelse med gældende regler.

Firmaet er berettiget til at fakturere optjent honorar a conto 2 måneder bagud. Klienten skal på forlangende betale et depositum af passende størrelse, typisk svarende til et kvartals anslået honorar. Større eksterne omkostninger, herunder udlæg, kan kræves forudbetalt eller betalt umiddelbart efter udlæggets afholdelse. Depositum henstår til sikkerhed for slutafregning, hvorfor der ved a conto fakturering ikke modregnes i depositum.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling betales rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klientmidler forvaltes efter gældende regler og vil blive indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med gældende regler.

 

KLAGE

Hvis du vil klage over advokatens adfærd og/eller advokatens honorar, kan du indgive klage til 

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København, via hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk eller på mailadressen: postkasse@advokatnaevnet.dk

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.