Børn, forældremyndighed og samvær 

Hvad er bedst for dine børn?

BØRN – FORÆLDREMYNDIGHED, BOPÆL OG SAMVÆR

Alle sager om uenighed om forældremyndighed, bopæl og samvær, starter med en indgivelse af en elektronisk ansøgning til Familieretshuset. Ansøgningen skal udfyldes og indsendes online ved anvendelse af digital selvbetjeningsløsning, ellers afvises ansøgningen.

Når Familieretshuset modtager en sag, iværksætter de en screening af sagen. Sagerne inddeles i kategorierne grøn, gul og rød, og Familieretshuset behandling af sagerne sker forskelligt afhængigt af, hvilken farve sagen har fået.

De grønne sager: Aftaleregistrering (Enkle sager, hvor parterne er enige og blot har behov for at få fx en separations- eller skilsmissebevilling eller registreret en aftale om forældremyndighed. Familieretshuset registrerer aftalen eller udsteder bevillingen).

De gule sager: Familiemægling (Mindre enkle sager, hvor parterne ikke er enige. Familieretshuset behandler sagen og tilbyder parterne rådgivning og konflikthåndtering med henblik på, at parterne finder en løsning).

De røde sager: Familieretlig udredning (Komplekse sager på grund af de risiko­faktorer, som familien er påvirket af, fx et højt konfliktniveau mellem forældrene kombineret med, vold, misbrug, psykisk sygdom og socialt udsathed).

Screeningen sker automatisk på baggrund af besvarelserne i ansøgningsskemaet, der sendes til Familieretshuset. Det vil være en god ide at få rådgivning fra en familieadvokat, inden du indsender ansøgningen. Af hensyn til screeningen og den fremadrettede behandling af din sag, er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.

   

FORÆLDREMYNDIGHED

I har som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn under 18 år. Fælles forældremyndighed betyder, at I skal drage omsorg for barnet, og at I skal træffe beslutning om barnets personlige forhold. Har I fælles forældremyndighed kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold derfor enighed mellem jer.

Hvis I går fra hinanden, er det udgangspunktet, at I bevarer den fælles forældremyndighed over børnene. Ønsker den ene af jer at få ophævet den fælles forældremyndighed i forbindelse med en samlivsophævelse eller på et senere tidspunkt, skal der indgives en ansøgning til Familieretshuset om ophævelse.

Familieretshuset oplyser og behandler sagen, hvorefter sagen oversendes til familieretten til afgørelse. Familieretten afgør under en retssag, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte eller ophæves. Det anbefales at være repræsenteret ved advokat under retssagen.

Når sagen oversendes til familieretten, er der mulighed for at ansøge om fri proces til sagen. Kontakt os på tlf. 70114300 for at høre nærmere om dine muligheder.

Det er kun i helt særlige tilfælde, at den fælles forældremyndighed ophæves. Udgangspunktet i Forældreansvarsloven er, at der skal være fælles forældremyndighed. Hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves, skal der være dokumenteret så store samarbejdsvanskeligheder, at det er til skade for børnene, at der fortsat er fælles forældremyndighed.

Advokatfirmaet Højbjerg har stor erfaring i behandling af alle typer forældreansvarssager. Det er en god idé at kontakte en advokat, hvis du overvejer at søge den fælles forældremyndighed ophævet, så du kan blive rådgivet om dine muligheder, og om hvordan en forældremyndighedssag bedst gribes an.

    

BOPÆL

Hvis I har fælles forældremyndighed skal I være enige om, hvor børnene skal have bopæl i forbindelse med en samlivsophævelse. Hvis I kan blive enige herom, behøver I ikke involvere Familieretshuset.

Kan I ikke blive enige om, hvem der skal have bopælen efter samlivsophævelsen, kan der træffes afgørelse herom. Spørgsmålet skal i så fald indbringes for Familieretshuset.

Familieretshuset oplyser og behandler sagen, og hvis forældrene efter at have fået hjælp og rådgivning stadig ikke kan blive enige, er det Familieretten, der i sidste ende kan træffe en afgørelse om, hvor børnene skal bo. Når sagen oversendes til Familieretten, er der mulighed for at ansøge om fri proces til sagen. Kontakt os på tlf. 70114300 for at høre nærmere om dine muligheder.

   

DELT BOPÆL

Fra den 1. april 2019 er det blevet muligt for enige forældre at give barnet ”delt bopæl”. Det betyder, at begge forældre er bopælsforældre, men barnet vil dog fortsat kun have én folkeregisteradresse.

Når man vælger at have delt bopæl, kræver det, at man er enige om alle overordnede beslutninger i forhold til barnets daglige liv, herunder valg af daginstitution, fritidsaktiviteter, skolepsykolog mv.

Delt bopæl behøver ikke at betyde, at I har en deleordning, og det er ej heller nødvendigt, at I bor tæt på hinanden. Omfanget af samværet har således ingen betydning for, om man kan have delt bopæl. I skal selv blive enige om, hvordan aftalen om delt bopæl skal lyde. Familieretshuset eller familieretten kan ikke bestemme, at der skal være delt bopæl.

En aftale om delt bopæl har heller ingen betydning for anden lovgivning eller offentlige ydelser til barnet. Udbetaling af offentlige ydelser til barnet bliver administreret uafhængigt af den delte bopæl.

Hvis forældre med delt bopæl bliver uenige og får behov for Familieretshusets bistand, er det nødvendigt at ophæve den delte bopæl. Ophævelse kan ske af den ene af forældrene, men den delte bopæl fortsætter indtil der er truffet anden aftale eller afgørelse.

Advokatfirmaet Højbjerg anbefaler, at man søger juridisk rådgivning hos en familieadvokat, inden man indgår aftale om delt bopæl.

   

SAMVÆRSORDNING ELLER DELEORDNING

Et barn har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos. En samværsordning skal være til barnets bedste. Advokatfirmaet Højbjerg kan bistå med rådgivning og udarbejdelsen af et gyldigt samværsdokument.

Hvis I ikke kan blive enige om omfanget af det samvær, som børnene skal have med den forældre, der ikke har bopælen på børnene, fastsættes samværsordningen af Familieretshuset eller familieretten.

Det er en god ide, at have sin egen advokat med i sager om samvær, så konflikten løses på den bedst mulige måde.

   

   

Når et forhold bliver indledt, er det kun de færreste der tænker på, at det en dag slutter.

Men sådan er livet nu engang.

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.