Skilsmisse og bodeling 

Sådan kommer du videre

Hvis ægteskabet skal ophøre, udløser det en lang række forhold, som der skal tages stilling til. Det kan være svært at overskue og bevare overblikket i en tid med så store omvæltninger, som en separation/skilsmisse nu engang er. Advokatfirmaet Højbjerg hjælper og rådgiver om alle forhold, herunder økonomi og børn, så du kommer ordentligt igennem den svære tid.

      

SEPARATION

Separationen er en slags prøveperiode, hvor I overvejer, om I fortsat ønsker at være gift, eller om I ønsker en permanent skilsmisse. En ægtefælle har ret til separation, selv om den anden ægtfælle ikke er enig. Der skal indsendes en elektronisk ansøgning til Familieretshuset om separation. Ansøgningen skal udfyldes og indsendes online ved anvendelse af digital selvbetjeningsløsning, ellers afvises ansøgningen. Inden du sender ansøgningen, anbefales det, at du drøfter indholdet af ansøgningen med en advokat, så du sikrer dig, at du udfylder papirerne korrekt og fx undgår at fraskrive dig retten til ægtefællebidrag.

Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for separation er opfyldt, og om ægtefællerne er enige om vilkårene. Hvis ægtefællerne er enige, udsteder Familieretshuset en bevilling om separation.

For at få udstedt en separationsbevilling i Familieretshuset, skal der være enighed om følgende:

• om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor mange år bidraget skal betales
• hvem af ægtefællerne, der skal overtage eventuel leje-/eller andelsbolig

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene, afgøres sagen af Familieretshuset eller familieretten.

Genoptages samlivet i en separationsperiode, bortfalder separationen og retsvirkningerne af separationen. Det er en god ide at få en snak med en advokat for at få det fulde overblik over din separation.

Når I været separeret i 6 måneder, har enhver af jer krav på skilsmisse, uden at I behøver at være enig herom. Skilsmisse efter separation sker ikke automatisk. Du skal ansøge om skilsmisse på Familieretshusets hjemmeside. Ansøgning skal udfyldes og indsendes online ved anvendelse af digital selvbetjeningsløsning, ellers afvises ansøgningen.

Allerede ved separationen bortfalder den indbyrdes arveret mellem ægtefæller, men man ikke gifte sig igen, før man er skilt.

    

SKILSMISSE

Hvis I er enige om, at I ønsker at blive skilt, kan I blive skilt uden nogen forudgående separation, hvis ikke I har børn under 18 år.

Har I børn under 18 år, og I ønsker at blive skilt uden forudgående separation, skal I igennem en refleksionsperiode på 3 måneder. I refleksionsperioden skal I gennemføre et digitalt forløb (SES). SES - Samarbejde efter Skilsmisse - er en samling af viden og værktøjer om bl.a. barnets reaktion i brudsituationen, som skal hjælpe jer med at håndtere de forandringer og udfordringer som ofte følger i kølvandet på en skilsmisse.

Efter refleksionsperioden med gennemførelse af det digitale forløb, er der krav om, at begge forældre skal bekræfte ansøgningen om skilsmisse inden fire måneder. 

Du skal ansøge om skilsmisse på Familieretshusets hjemmeside. Ansøgning skal udfyldes og indsendes online ved anvendelse af digital selvbetjeningsløsning, ellers afvises ansøgningen. Det anbefales, at du rådgiver dig med en familieadvokat, inden du indgiver ansøgning om skilsmisse. Ved en ansøgning om skilsmisse skal der på samme måde som ved separation tages stilling til vilkårene for skilsmissen – nemlig spørgsmålet om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor mange år bidraget skal betales, og hvem af jer, der skal overtage eventuel leje-/eller andelsbolig.

Hvis ikke I er enige om skilsmisse, er der nogle andre tilfælde, hvor en ægtefælle har ret til skilsmisse uden en forudgående separation, fx hvis den ene ægtefælle bevisligt har været utro, I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelse, eller der er vold mod ægtefælle eller børn.

I disse situationer skal der også indsendes en ansøgning til Familieretshuset, der herefter vurderer, om betingelserne for skilsmisse er til stede, og om ægtefællerne er enige om vilkårene for skilsmisse. Hvis der ikke er enighed, afgør Familieretshuset eller familieretten sagen.

En skilsmisse er det endelige ophør af ægteskabet. Efter en skilsmisse kan begge ægtefæller indgå nyt ægteskab. Hvis samlivet genoptages efter en skilsmisse, er ægteskabet ophørt, og samlivet er derfor ”papirløst”. Ønsker I at leve i et ægteskab, skal i giftes igen.

     

ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Ægtefællebidrag kan enten aftales mellem ægtefællerne eller tildeles ved en afgørelse fra Familieretshuset eller familieretten. I forbindelse med separationen/skilsmissen ophører den forsørgelsespligt, der gælder under ægteskabet, men i nogle tilfælde skal den ene ægtefælle forsørge den anden i en periode efter ægteskabet. Det er en god ide at rådføre sig med en familieadvokat, inden man indgår en aftale om ægtefællebidrag eller frasiger sig et ægtefællebidrag.

Ved vurdering af, om der skal betales et ægtefællebidrag, vil indgå følgende faktorer:

• ægteskabets varighed
• bidragsmodtagerens behov for at modtage bidrag
• den bidragspligtiges mulighed for at betale bidrag
• samlivsskadesynspunktet

Ægtefællebidrag fastsættes som hovedregel kun i en tidsbegrænset periode.

     

BODELING VED SKILSMISSE

Ved separation/skilsmisse ophører formuefællesskabet mellem ægtefæller, og der skal ske en bodeling af delingsformuen. Delingen kan være kompleks, og man bør rådgive sig med en familieadvokat, så man sikre at delingen sker på korrekt vis.

Når ægtefællerne er enige om bodelingen, skal der laves en bodelingsoverenskomst, der skal underskrives af begge parter. Det er vigtigt, at bodelingsaftalen tager højde for alle forhold, så formueforholdene er endeligt delt.

Kan der ikke opnås enighed om delingen, skal der indsendes ansøgning til Skifteretten. I Skifteretten afholdes et forligsmøde. Lykkes det ikke at forlige bodelingssagen på dette møde, vil sagen blive oversendt til en autoriseret bobehandler, der skal hjælpe parterne med at lave en bodelingsaftale.

Langt de fleste bodelinger ender med en frivillig aftale. Hvis du vil sikre dig, at bodelingen foregår ordentligt og efter reglerne, bør du kontakte en advokat, sådan at du får det bedst mulige resultat.

    

KOMPLEKSE PROBLEMSTILLINGER VED BODELINGER:

Værdiansættelse
Under bodelingen er det vigtigt, at samtlige værdier fastsættes til handelsværdien. Er der fast ejendom, skal denne vurderes af en ejendomsmægler.

Pensionsopsparing

Reglerne om deling af pensioner er komplicerede, og det kan være svært for parterne at gennemskue i hvilket omfang pensioner skal deles i forbindelse med bodelingen. Det er derfor vigtigt at rådføre sig med en advokat, der er specialist i reglerne om pensioner i forbindelse med separation og skilsmisse.

Udgangspunktet er, at hver ægtefælle uden deling beholder pensionsordninger, der må anses som sædvanlige for den pågældendes uddannelses- eller arbejdsmæssige situation. Det betyder for lønmodtagere, at de kan beholde pensionsordninger, der svarer til, hvad der følger af en overenskomst. For selvstændigt erhvervsdrivende er det langt vanskeligere. Der må her ses på, om opsparingen er sædvanlig set i forhold til den pågældende virksomhed og den pågældende person.

Ekstrapensioner skal som udgangspunkt deles. Det kan fx være en privat kapitalpension, opsparet af den pensionsmæssigt bedst stillede ægtefælle. En pension kan også have karakter af en ekstrapension, hvis der er indbetalt ekstraordinære store indskud på pensionen på en gang af fællesmidler, ligesom en forhøjelse af de sædvanlige indbetalinger på en arbejdsgiverpension udover de overenskomstmæssige indbetalinger kan være ekstrapension, som skal deles.

Kompensation
Hvis reglerne om pensioner stiller en ægtefælle urimeligt eller hvis en ægtefælle har en lav pension, fordi ægtefællen har været hjemmegående pga. familien eller lign., er der mulighed for, at den pensionsmæssigt dårligst stillede ægtefælle kan kræve kompensation. Reglerne er meget komplicerede og alle opfordres til at rådføre sig med en advokat.

    

   

Når et forhold bliver indledt, er det kun de færreste der tænker på, at det en dag slutter.

Men sådan er livet nu engang.

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.