Skilsmisse og bodeling 

Sådan kommer du videre

Hvis ægteskabet skal ophøre, udløser det en række spørgsmål, som I som ægtepar skal tage stilling til. Er I enige, kan I blive separeret eller skilt på Familieretshuset. Er I uenige, henvises I til Retten. En skilsmisseadvokat hjælper og rådgiver jer med at få styr på det hele.

      

SEPARATION

En ægtefælle har ret til separation, selv om den anden ægtfælle ikke er enig. Der skal indsendes en elektronisk ansøgning til Familieretshuset om separation. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for separation er opfyldt, og om ægtefællerne er enige om vilkårene. Hvis ægtefællerne er enige, udsteder Familieretshuset en bevilling om separation, hvorefter ægteskabet er ophørt.

For at få udstedet en separation i Familieretshuset, skal der være enighed om følgende:

  • om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales
  • hvem af ægtefællerne, der skal overtage eventuel leje-/eller andelsbolig

Hvis I ikke kan blive enige, afgøres sagen af Retten. Såfremt samlivet genoptages, bortfalder separationen og retsvirkningerne af separationen. Det er en god ide at få en snak med en advokat for at få det fulde overblik over din separation.

    

SKILSMISSE

Hvis I er enige om, at I ønsker at blive skilt, kan I blive skilt uden nogen forudgående separation. Herudover er der nogle andre situationer, hvor en ægtefælle har ret til skilsmisse uden en forudgående separation, f. x. hvis den ene ægtefælle bevisligt har været utro, I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelse, eller der er vold mod ægtefælle eller børn.

I disse situationer skal der også indsendes en ansøgning til Familieretshuset, der herefter vurderer, om betingelserne for skilsmisse er til stede, og om ægtefællerne er enige om vilkårene for skilsmisse.

Hvis der ikke er enighed, henvises sagen til Retten.

En skilsmisse er det endelige ophør af ægteskab. Efter en skilsmisse kan begge ægtefæller indgå nyt ægteskab. Hvis samlivet genoptages efter en skilsmisse, er ægteskabet ophørt, og samlivet er derfor ”papirløst”.

     

ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Ægtefællebidrag kan enten aftales mellem ægtefællerne eller tildeles ved dom, hvis den ene ægtefælle ikke har mulighed for at forsørge sig selv. I forbindelse med separationen/skilsmissen ophører den forsørgelsespligt, der gælder under ægteskabet, men i nogle tilfælde skal den ene ægtefælle forsørge den anden i en periode efter ægteskabet. Det er en god ide at rådføre sig med en familieadvokat, inden man indgår en aftale om ægtefællebidrag eller frasiger sig et ægtefællebidrag.

Ægtefællebidrag fastsættes som hovedregel kun i en tidsbegrænset periode. Hvis man ikke kan blive enige om bidragets størrelse, fastsættes det af Familieretshuset.

     

BODELING VED SKILSMISSE

Hvis der ikke er oprettet ægtepagt, skal delingsformuen opgøres. Den skal opgøres for hver ægtefælle for sig. Er der overskud, skal halvdelen afleveres til den anden. Der skal laves en bodelingsoverenskomst, der skal underskrives af begge parter, hvorefter formueforholdene er endeligt delt. Er der fælles gæld, undersøges det, om gælden kan opdeles efter aftale med kreditor. Kan der ikke opnås enighed om delingen, skal der indsendes ansøgning til Skifteretten. I Skifteretten afholdes et forligsmøde. Lykkes det ikke at forlige sagen på dette møde, vil sagen blive oversendt til en autoriseret bobehandler.

Langt de fleste bodelinger ender med en frivillig aftale. Hvis du vil sikre dig, at bodelingen foregår ordentligt og efter reglerne, bør du kontakte en advokat, sådan at du får det bedst mulige resultat.

    

KOMPLEKSE PROBLEMSTILLINGER VED BODELINGER:

Værdiansættelse
Under bodelingen er det vigtigt, at samtlige værdier fastsættes til handelsværdien. Er der fast ejendom, skal denne vurderes af en ejendomsmægler.

Pensionsopsparing
Reglerne om deling af pensioner er komplicerede, og det kan være svært for parterne at gennemskue i hvilket omfang pensioner skal deles ved skilsmisse. Det er derfor vigtigt at rådføre sig med en advokat, der er specialist i reglerne om pensioner i forbindelse med separation og skilsmisse.

Udgangspunktet er, at hver ægtefælle uden deling udtager pensionsordninger, der må anses som sædvanlige for den pågældendes uddannelses- eller arbejdsmæssige situation. Det betyder for lønmodtagere, at de kan beholde pensionsordninger, der svarer til, hvad der følger af en overenskomst. For selvstændigt erhvervsdrivende er det langt vanskeligere. Der må her ses på, om opsparingen er sædvanlig set i forhold til den pågældende virksomhed og den pågældende person.

Ekstrapensioner skal som udgangspunkt deles. Det kan f.x. være en privat kapitalpension, opsparet af den pensionsmæssigt bedst stillede ægtefælle. En pension kan også have karakter af en ekstrapension, hvis der er indbetalt ekstraordinære store indskud på pensionen på en gang af fællesmidler.

Kompensation
Hvis reglerne om pensioner stiller en ægtefælle urimeligt, er der mulighed for, at den anden ægtefælle kan kræve kompensation. Reglerne er meget komplicerede og alle opfordres til at rådføre sig med en advokat.

    

   

Når et forhold bliver indledt, er det kun de færreste der tænker på, at det en dag slutter.

Men sådan er livet nu engang.

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Christina Ruby

Advokat 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.