Arv og dødsbo 

Få styr på detaljerne, fjern bekymringerne

ARV OG DØDSBO

Når du mister en af dine nærmeste, er der en række juridiske spørgsmål, som du og resten af familien skal tage stilling til. Vi har stor erfaring med arv og dødsbobehandling, og er derfor altid klar til at hjælpe dig trygt igennem forløbet.

 

GRATIS FORMØDE

Advokat Inger Højbjerg er autoriseret bobestyrer ved Retten i Herning. Som følge heraf kan du som arving få et gratis vejledningsmøde hos os, inden du tager stilling til, hvordan boet skal behandles. Der kan være store skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser forbundet med dit valg, og mange længstlevende ægtefæller kan fx med fordel skifte og lade arven fordele, i stedet for at sidde i uskiftet bo.

Herudover foretrækker nogle at skifte for at få gjort op med arvingerne efter førstafdøde, og dermed undgå at blive bundet af de begrænsninger, der er ved at sidde i uskiftet bo.

Endelig er det som udgangspunkt et krav, at der skal skiftes, hvis afdøde har særlivsarvinger dvs. børn fra et andet forhold.

Selve bobehandlingen er arbejdskrævende og der er mange problemstillinger, herunder store skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål, der skal afklares undervejs.

På vejledningsmødet, vil du få oplyst, hvad det anslås at koste at få advokatbistand i boet. Under rådgivningen vil du også få overblik over de forskellige former for bobehandlinger, samt få en vurdering af, hvilken bobehandlingsform, vi vil anbefale i den konkrete situation.

Enten efter vejledningsmødet eller efterfølgende kan du tage stilling til, hvorvidt du ønsker advokatbistand. Er der risiko for konflikter mellem arvingerne, risiko for, at værdierne ikke kan sælges indenfor 1 år eller risiko for, at boets formue er negativ, vil vi anbefale et bobestyrerbo. Under rådgivningen tages der også højde for, hvorvidt boet kan skiftes på andre måder, herunder ved et boudlæg eller et ægtefælleudlæg.

Kontakt os på tlf. 70 11 43 00, pr. mail på post@advokathoejbjerg.dk eller via vores kontaktformular.

 

BOBESTYRERBO

Er der fx risiko for konflikter mellem arvingerne, usikkerhed om arveforhold, risiko for, at værdierne ikke kan sælges indenfor 1 år eller risiko for, at boets formue er negativ, vil vi anbefale et bobestyrerbo. Der kan også være andre årsager til, at det vil være hensigtsmæssigt at vælge et bobestyrerbo, ligesom det kan være, at arvelader har bestemt i et testamente, at boet skal behandles som et bobestyrerbo.

Bobestyrer kan enten være en af skifteretten udpeget autoriseret bobestyrer eller en af afdøde i testamente anført bobestyrer.

Bobestyrer har ansvaret for boets behandling og tilrettelægger behandlingen af dødsboet I samarbejde med arvingerne og/eller kreditorerne.

Bobestyrer indsender en åbningsstatus til skifteret og Skat, når der har været indrykket proklama i statstidende, der efterlyder boets kreditorer. En åbningsstatus er en formueopgørelse pr. dødsdagen.

Det er bobestyrer, der træffer beslutning om spørgsmål om boets anliggender, men bobestyrer vil gennem dødsbobehandlingen løbende inddrage og orientere arvingerne om alle væsentlige beslutninger.

I det omfang der er behov herfor, vil der blive afholdt bomøder. Er der på et bomøde ikke enighed om et spørgsmål, kan spørgsmålet afgøres ved afstemning, hvor arvingerne stemmer efter deres arveandel. Bobestyreren skal som udgangspunkt rette sig efter en beslutning truffet af arvingerne, men kan tilsidesætte beslutningen, hvis den er åbenbar uhensigtsmæssig eller strider mod nogens ret.

I forbindelse med boets afslutning vil bobestyrer udarbejde en boopgørelse, der viser, hvad der er sket fra dødsfaldet og indtil boets afslutning, herunder en fordeling af afdødes formue.

Den seneste skæringsdag, der kan anvendes i boopgørelsen, er 2 årsdagen for dødsfaldet. Kun i særlige tilfælde vil skifteretten efter anmodning udskyde skæringsdagen yderligere.

Boopgørelsen skal senest 2 måneder efter skæringsdagen fremlægges til godkendelse på et afsluttende bomøde, til hvilket alle arvinger/kreditorer vil blive indkaldt.

 

PRIVAT SKIFTE

Hvis alle arvinger er enige herom, og der i øvrigt ikke er forhold i boet, der taler imod et privat skifte, vil boet kunne behandles som et privat skifte. Herudover er det en forudsætning, at mindst en af arvingerne skal være myndig og solvent og skal underskrive en erklæring på tro og love herom.

Det første der skal ske i forbindelse med privat skifte er, at boet skal udleveres, så det er muligt at råde i boet. Ingen kan råde i boet inden der er truffet beslutning om skifteform, og skifteretten har udstedt en skifteretsattest.

Boet udleveres af skifteretten efter anmodning herom fra arvingerne. På www.domstol.dk kan du finde de relevante blanketter, herunder selve anmodningen, solvenserklæringen mv.

I forbindelse med boets udlevering betales en retsafgift på 2.500 kr. Viser det sig ved boets afslutning, at boets formue overstiger 1 mio. kr. betales yderligere 6.500 kr. i retsafgift.

Åbningsstatus skal indsendes til skifteretten senest 6 måneder efter dødsdagen (dog senest 2 måneder efter at boet er udleveret), og endelig boopgørelse skal indleveres til skifteretten inden 15 måneder efter dødsdagen. Opgørelsen i boopgørelsen skal senest ske på 1 års dagen fra dødsfaldet, hvorfor alle værdier, herunder ejendomme, skal være solgt eller arveudlagt inden 1 år efter dødsdagen.

Kan det ikke lade sig gøre at få boet sluttet inde de angivne frister, vil skifteretten beslutte, at boet skal overgå til bobestyrerbehandling.

Advokatfirmaet Højbjerg kan bistå privatskiftende arvinger med bobehandlingen fra start til slut, men vi hjælper også gerne med enkeltstående opgaver i forbindelse med boets behandling. Kontakt os på tlf. 70 11 43 00, pr. mail på post@advokathoejbjerg.dk eller via vores kontaktformular for at høre nærmere om mulighederne for at få hjælp til et privat skifte.

  

 

USKIFTET BO

Hvis du har mistet din ægtefælle, er der mulighed for at vælge at sidde i et uskiftet bo. Ved uskiftet bo skal du ikke udbetale arv til dine børn, og du beholder råderetten over din afdøde ægtefælles formue.

Man har kun ret til at sidde i uskiftet bo, hvis du og din afdøde ægtefælle har fælles børn. Hvis din afdøde ægtefælle efterlader sig særbørn, skal disse give samtykke til, at du kan sidde i uskiftet bo.

Man bør gøre sig en række overvejsler, inden man træffer beslutning om uskiftet bo. Fordelen ved det uskiftede bo er selvfølgelig, at man ikke skal udbetale arv til livsarvingerne, ligesom man slipper for eventuelle advokatomkostninger i forbindelse med et skifte af boet, men det uskiftede bo har ligeledes en række ulemper. Du indtræder fx automatisk i afdødes skattemæssige stilling, du kan ikke indgå nyt ægteskab, du bliver ansvarlig for afdødes gældsforpligtelser, og der er begrænsninger i muligheden for at oprette testamente og begrænsninger i muligheden for at give store gaver eller i øvrige forbruge ekstraordinært af formuen mv.

Advokatfirmaet Højbjerg kan rådgive dig om dine muligheder, herunder om konsekvenserne af valg af skifteform. Kontakt os på tlf. 70 11 43 00, pr. mail på post@advokathoejbjerg.dk eller via vores kontaktformular.

 

ÆGTEFÆLLEUDLÆG

Hvis afdødes og ægtefællens samlede formue er under 790.000 kr., hvis dødsfaldet sker i 2020 (beløbet pristalsreguleres hvert år), kan ægtefællen overtage det hele uden af afregne arv til afdødes livsarvinger. Man skal som ægtefælle være opmærksom op, at man samtidig skal påtage sig at betale afdødes gæld.

Ved den samlede formue forstås alt, hvad ægtefællerne ejer, dvs. hus, bil, bankindeståender, værdipapirer, løntilgodehavender, feriepenge osv., uanset om det er særeje eller delingsformue. Alt, hvad ægtefællerne skylder, og begravelsesudgifterne bliver derimod trukket fra.

I opgørelsen af de 790.000 kr. (2020) indgår forsørgertabserstatning, livsforsikringer, pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til den længstlevende ægtefælle i anledning af dødsfaldet.

Retsafgiften er 500 kr.

Ægtefælleudlæg er en ret, den længstlevende ægtefælle har, men det er en mulighed, der skal overvejes grundigt, idet den længstlevende ægtefælle samtidig overtager afdødes gæld, ligesom den skattemæssige konsekvens skal afklares.

Der indrykkes et proklama i Statstidende, der efterlyser boets kreditorer. Proklamaet løber i 8 uger, hvor eventuelle kreditorer kan anmelde deres krav overfor boet. Måtte det efter denne frist vise sig, at boet pga. afdødes gældsforpligtelser overstiger værdierne, har den længstlevende ægtefælle ret til at fortryde ægtefælleudlægget og levere boet tilbage til skifteretten. Boet vil herefter blive underlagt insolvensbehandling ved bobestyrer.

 

BOUDLÆG

Hvis afdøde efterlader sig en beskeden formue, er det muligt at få boet udlagt til et boudlæg.

Et boudlæg forudsætter, at formuen ikke overstiger 46.000 kr. (2020-tal), når begravelsesomkostningerne er betalt. Boet går herefter til afdødes nærmeste efterladte, uden at der skal ske en egentlig bobehandling.

Ved den nærmeste efterladte forstås den eller de personer, der havde mest kontakt med afdøde i de sidste år. Det kan således være andre end afdødes familie, der kan få boet udleveret som boudlæg.

Den, der modtager et boudlæg, hæfter ikke for afdødes gæld, men skal betale begravelsesudgifterne og sørge for, at afdødes lejlighed bliver ryddet.

Der skal betales 500 kr. i retsafgift, hvis der er penge i boet til det.

Der skal dog ikke betales retsafgift, hvis boets formuemasse ikke overstiger 15.000 kr., hvis afdøde var under 18 år, eller hvis der ikke er penge til det i boet.

Enden er uundgåelig, men det er kun de færreste, som tænker på, at det en dag slutter.

Få styr på detaljerne, fjern bekymringerne

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.